Kollegiet Vestergade

Et botilbud for unge med ASF
Kollegiet Vestergade er et botilbud oprettet i forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom.

Tilbuddet er en udvidelse af Ringe Kostskoles eksisterende kollegietilbud og fungerer under samme bestyrelse.

Kollegiet Vestergade er godkendt efter servicelovens § 65.5 og § 107.

Navn og adresse:
Kollegiet Vestergade
Vestergade 27
5750 Ringe
Telefon 63 62 20 21


Økonomi
Den månedlige pris for tilbuddet udgør: Kr. 29.893.

Beløbet inkluderer ikke tøj- og lommepenge. Alt efter anbringelsesgrundlaget og den unges forsørgelsesgrundlag kan den unge sættes i egenbetaling vedr. logi og kost mv.

Kommunen opkræver egenbetaling direkte hos den unge.

Opholdsbetalingen dækker alle ordinære udgifter efter § 107 og § 66 stk. 1, nr. 5 i lov om social service.
I betalingsbeløbet er inkluderet pædagogisk støtte og rådgivning (i henhold til beskrivelse op Tilbudsportalen).

Endvidere er inkluderet møbleret værelse, fælles køkken/opholdsstue, vaskemuligheder, pædagogiske aktiviteter samt udgifter til istandsættelse af værelset til samme standard som ved indflytning.

Opholdsbetalingen dækker ikke tandbehandling, medicin, speciallæge, briller, terapeut, psykolog, undervisning, samt ekstraordinære foranstaltninger, som kun ydes efter særbevilling fra anbringende myndighed.

Opholdsbetalingen reguleres hvert år pr. 1.januar efter godkendelse af Socialtilsyn Midt.

 


» Info folder Kollegiet Vestergade «

 

Målgruppen er:
•    Unge der er motiveret for at tage en uddannelse, men typisk har brug for støtte til at strukturere tiden og planlægge opgaver og aktiviteter.

•    Unge der ofte gerne vil det sociale, men er udfordret i at forstå og tilpasse eget og andres bidrag til relationen.

•    Unge der vurderes klar til at udvikle sig med henblik på selvstændighed.
Følgende persongrupper ligger uden for målgruppen:

•    Unge der har brug for døgnbemanding:

•    Unge med seksuelt krænkende adfærd

•    Unge med et aktivt misbrug af euforiserende stoffer og alkohol

•    Unge med psykiske lidelser der kræver intensiv behandling i det psykiatriske system

•    Unge med udad reagerende adfærd

 

Hvem kan bo på Kollegiet?
Kollegiet Vestergade henvender sig til unge med en diagnose indenfor autismespektret der er i gang med eller forbereder sig på en uddannelse. De unge har alle behov for individuel støtte og træning for at kunne leve et selvstændigt og aktivt ungdomsliv. Målet er, at kunne indgå i sociale og meningsfulde sammenhænge indenfor uddannelse, arbejde og privatliv.

Målgruppen vil aldersmæssigt ligge fra 16 til 27 år på indflytningstidspunktet. I særlige tilfælde ville der kunne dispenseres fra denne aldersgrænse.

Sådan bor du
Kollegiet Vestergade ligger i centrum af Ringe by i Ringe Kostskoles bygninger, Vestergade 27. Bygningen ligger i udkanten af kostskolens område, og der er indgang direkte ud til Vestergade samt til en ”bagvej”, der fører til gymnasiet.

Kollegiet har 15 lyse og venlige væ¬relser. Værelserne er mellem 16-20 m2 med eget bad og toilet. Der er fælles stue og 2 fælleskøkkener. Der er 3 vaskerum, terrasse, have og cykelskur, kabel TV og internet.

 

 

 

Hverdagen på Kollegiet
Kollegiet er åbent 365 dage om året.Hverdagen på kollegiet er bygget op omkring faste aktiviteter på bestemte tider. Samti¬dig har alle unge hver deres individuelle dag- og ugekalender.

Der er personale på kollegiet om morgenen kl. 7:00 og igen efter skoletid frem til kl.22:00.

I weekenderne er der personale lørdag 11:30 til 22:00 og søndag 15:00 til 22:00.
I den resterende tid vil der være rådighedsvagt, der kan kontaktes telefonisk.

Der er frugt, kaffe og the i køkkenet kl. 15:00.
Kl. 18:00 er der aftensmad og kl. 20:00 er der fælles hygge i stuen for de der har lyst.

Mad og sundhed
Kollegiet har en fast madordning og sørger for indkøb der sikrer en sund og varieret kost. De unge spiser morgenmad mellem kl. 7:00 og 8:00 og smøre selv madpakker.

Til hverdag står personalet for aftensmaden som spises fælles i køkkenet.

Om lørdagen er der fælles frokost og både lørdag og søndag laver de unge aftensmad sammen med personalet. 

 

Personalet på kollegiet
Kollegiets ansatte er alle uddannede lærere eller pædagoger med erfaring i arbejdet med unge med ASF.

Alle der flytter ind på Kollegiet Vestergade får tilknyttet sin egen kontaktperson.
Kontaktpersonen sørger for at den unge får en tilpasset støtte i hverdagen, og er tovholder i samarbejdet med uddannelsessted, kommune og familien.

Kontaktpersonen og den unge samarbejder om at lave mål og delmål der tager udgangspunkt i den unges egne ønsker og handleplanen.

Kollegielivet
Mange unge har brug for at fordybe sig i egne interesser efter en travl skoledag, men at være ung er også at opbygge netværk og at have fritidsinteresser. På Kollegiet Vestergade ved vi, at det ikke altid kommer af sig selv og støtter de unge i at deltage i aktiviteter både på og udenfor kollegiet.

Hver onsdag er der ”kollegiemøde”. Her laver vi weekendens madplan, fortæller om besøgende gæster og aftaler fælles aktiviteter til den kommende lørdag. Det kan være alt fra shopping-, fiske- eller vandretur til pokerturnering eller filmmaraton.

 

 

 

Individuel støtte
Selvom de unge på Kollegiet Vestergade har mange sammenfaldende behov, er de også alle unikke personligheder med deres helt egne udfordringer og kompetencer. Behovet for støtte vil typisk ligge indenfor disse områder, men tilrettelægges altid individuelt:

• Struktur At organisere og styre sin egen tid og skifte mellem aktiviteter. Det kan fx være, at komme op om morgenen og i seng om aftenen, fast lektietid, faste tider til rengøring, madlavning og computer¬spil.

• Strategier for løsning af praktiske opgaver Udvikling af vejledninger, der kan hjælpe til strukturering af rutineprægede dagligdags aktiviteter, som fx personlig hygiejne, måltider og økonomistyring.

• Personlig indsigt og udvikling Forståelse af de særlige udfordringer der følger med det at have ASF samt udvikling af kompen¬serende strategier for den enkelte. Indsigt i de særlige kompetencer, der også følger med og bedst mulig udnyttelse heraf.

• Socialt samspil Forståelse for den sociale kontekst vi alle er en del af. Vi vil forholde os til kommunikation, nor¬mer for adfærd, ”spilleregler” på arbejdspladsen, i vennekredsen og i det offentlige rum. Hjælp til at opbygge og vedligeholde sociale netværk.

Indskrivning
Vi anbefaler interesserede at komme på besøg på kollegiet, så alle parter kan danne sig et indtryk af hinanden.

Midtfyns Gymnasium forestår det første led i indskrivningsprocessen. De unge, der bliver optaget på uddannelsen og ønsker et kollegietilbud, henvises herefter til Kollegiet Vestergade. For at blive indskrevet på Kollegiet Vestergade skal den unges kommune give tilsagn om økonomisk dækning af opholdet. Der udarbejdes en skriftlig aftale, hvor mål og delmål for opholdet beskrives.


 

 

Samarbejde med Midtfyns Gymnasium
Det er afgørende, at den unge oplever og får hjælp til at skabe sammenhæng i hverdagen, og der vil derfor være et tæt samarbejde mellem den unges lærere på gymnasiet og det personale, der er tilknyttet botilbuddet for at sikre den nødvendige og rigtige støtte.

For at sikre fælles forståelse, pædagogisk retning og sprog, vil en del efteruddannelse og supervision foregå fælles for medarbejderne fra gymnasiet og fra kollegiet.Samarbejde med forældre
For at skabe helhed i den unges liv, er det væsentligt at sikre en god og dækkende kontakt til forældrene, hvilket vil foregå efter individuelle aftaler mellem forældre og kontaktperson.

Kontakten kan foregå via telefon, mail, besøg, møder mm. og tilpasses den enkelte families ønsker og muligheder.

To gange årligt, eller ved behov, indkaldes til statusmøde med deltagelse af gymnasium, kollegium, forældre og sagsbehandler.


 

Kontakt:
Du er altid velkommen til at aftale et besøg på Kollegiet Vestergade, så du kan danne dig et indtryk af stedet.
Daglig leder: Desirée Andersen, Tlf.: 63 62 20 76 dea@kollegietvestergade.dk

eller
Leder: Tine Eeg, Tlf.: 20 60 90 81, te@rkrnet.dk , www.kollegietvestergade.dk